زمان حکاکی شرف و شمس

135

تاریخ و ساعت دقیق شروع و پایان حکاکی سال 1401

شروع: سال 1401 ، روز 19 فروردین ، ساعت 05:14

پایان: سال 1401 ، روز 20 فروردین ، ساعت 05:12

بازه ساعتی فوق به استناد از چنین تقویم و محاسبه بهترین و مطمئن ترین بازه زمانی صورت گرفته و  استخراج شده است و انجام آداب و حکاکی خارج از این ساعت دارای تاثیر و انرژی صحیح نخواهد بود